Koncerti

 

Концерт Минхенске филхармоније са делима Стравинског и ван Бетовена

 

Концерт Минхенских филхармоничара са својим славним диригентом Валеријем Гергјевим из Санкт Петерсбурга је на програму 17.3. имао три дела – Бетовена и Стравинског. У првом делу програма је изведена седма симфонија Лудвига ван Бетовена (Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92), да би након паузе била изведена два дела Игора Стравинског – Igor Strawinsky “Chant funèbre” (посмртна песма), као и славно дело “Le Sacre du Printemps” (Посвећење пролећа).

Бетовенову седму симфонију у а-дуру је Рихард Вагнер једном назвао ”апотеозом игре”, а Carl Maria von Weber је ову музику назвао ”музиком лудака”. Ова симфонија има неке програмске посебности које стоје у вези са феноменом Наполеон и које овде ваља истаћи. Заједно са увертиром“Coriolan“ i „Egmont“седма симфонија припада Бетовеновом такозваном ”анти-наполеоновском” делу. Она је настала 1806.г. у време када је еуфорија за „grand uomo“ са Корзике навелико почела да јењава и да се претвара у мржњу. Некадашњи ослободилац се преобразио у тиранина. Најдоцније од 1804. са помпезним царским самокрнисањем иде Наполеон у Бетовенове ”личне непријатеље”. У највећем узбуђењу је он исцепао насловну страницу свога нотног манускрипта ”Ероике”, која је испрва била посвећена Наполеону Бонапарти. Ова симфонија је праизведена 8. децембра 1813.г у Бечу . Ромен Роланд је ову симфонију назвао ”оргијом ритма”. Циклично конципиране метамотфозе ритма дају овом делу зачуђујућу рафинесу.

Други део програма је био посвећен делу Игора Стравинског. Када је Римски-Корсаков, отац симфонијсе поеме ”Шехерезаде” 1908.г.умро, један од најугледнији композитора Русије, међу његовим ученицима се налазио 26-годишњи Игор Стравински. Тада је као постхумни омаж компоновао своме професору дело насловљено „Chant funebre“ (посмртна песма), која јеби била у вртлогу историјских  збивања изгубљена. Након Руске револуције 1917.г Стравински се више није никада вратио у Русију и то је дело било сматрано изгубљеним у ковитлацу револуције и других историјских прелома. Стравински је пак био сигуран да се овај рукопис налазио у некој петерсбуршкој музичкој библиотеци. Тек 2015. г. је на конзерваторијуму имена Римског-Корсакова при некаквој рестаурацији зграде у тмини некакавог скривеног архива, пронађен нотни текст овог дела. Оно је од тада често извођено и својом оркестрацијом подсећа на Стравинскову ”Жар-птицу”.

Треће дело на програму је била музика за балет “Le Sacre du Printemps” (Посвећење пролећа), које је било праизведено 29.априла 1913.г. у “Théâtre des Champs-Élysées” у Паризу. Игор Стравински (1882-1971) је овим делом означио цезуру у балетској музици увевши нове параматере јасне и доминирајуће агресивне ритмике. Ово дело означава иницијацију и угаони камен естетике нове музике.

У препуној сали Гастајга, минхенске филхармоније, публика је са одушељењем клицала оркестру и маестру Гергјеву.

 

Зоран Андрић (Минхен)

 

 

 

U odsustvu Arhimeda

Mario Kopić:

 

Arhimed i mi

 

Ulrich Beck u svojoj znanoj knjizi Društvo rizika (Risikogesellschaft, 1986) razlikuje dva stupnja modernizacije, jednostavnu i refleksivnu modernizaciju, odnosno modernizaciju pred-modernog, tradicionalnog i modernizaciju industrijskog, modernog društva. Modernizacija modernog društva je dakako drugostupanjska modernizacija, modernizacija zasnovana na drugostupanjskoj racionalizaciji. Nosiva ideja refleksivne modernizacije industrijskog društva jest ideja o prijelazu od proizvodnje bogatstva prema proizvodnji rizika. Rizik zahtijeva obraćanje vlastitim ishodištima, izvorištu opasnosti koje proizlaze iz rizika kao izazivanja. Na izvorištu moderne, kartezijanske znanosti jest metodička dvojba i zato institucionalizacija znanosti u industrijskom društvu znači također, prema Becku, i institucionalizaciju te dvojbe, sekularizaciju znanosti itd. No ta je dvojba ograničena na objekte istraživanja, dočim sam subjekt istraživanja ne zahvaća. Ne zahvaća ni temelje ni posljedice znanstveno-istraživačke djelatnosti. Zbog posljedica znanstveno-tehničkog razvića dvojba se širi i na temelje i rizike znanstvenog rada. Vjera u znanost je izgubljena.

No time smo pred paradoksom. Demistifikacija scijentizma događa se preko poopćenja znanosti, preko toga da predmet znanosti postaje i sama znanost. Dobivamo znanost kao kritičku, odnosno autokritičku znanost.

Ako su u industrijskom društvu, što ga Beck smatra polu-modernim društvom, u središtu promjene, u post-industrijskom društvu, koje se zasniva na refleksivnoj racionalizaciji, na modernizaciji drugog stupnja, doživljavamo „promjenu temelja promjene“. A time dakako i promjenu onih koji mijenjaju svijet.

Kako promatranje tako i mijenjanje svijeta legitimni su elementi modernog doba. Isto vrijedi i za mijenjanje onih koji mijenjaju („odgajanje odgajatelja“) i promatranje onih koji promatraju. Refleksija, promatranje drugog stupnja, koje je usmjereno kako na promatranje tako i na mijenjanje, zato u toj svojoj određenosti još ne napušta okvire modernosti. Sa stajališta modernog subjektiviteta, odnosno transcendentalnog subjektiviteta, zahtijeva takvo promatranje i primjerice Edmund Husserl u svojem predavanju Kriza europskog ljudstva i filozofija (Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie, 1935). Arhimedova točka iz koje moramo promatrati kao promatrači jest, prema Husserlu, um, točnije Um, um kao apriorni telos povijesti ljudstva.

Wolf Lepenies u eseju Ideja njemačkog univerziteta – Pogled izvana (Die Idee der deutschen Universität – Ein Blick von außen) primjereno uspoređuje refleksijski stupanj znanosti s brehtovskim teatrom: „Dok naslijeđeno poimanje znanosti odgovara principima aristotelovske dramatike, alternativno viđenje znanosti možemo predstaviti pomoću principa nearistotelovske dramatike, dakle epskim teatrom Bertolta Brechta“. Posrijedi je samokritičnost, sposobnost ironije, ukratko sposobnost gledati na vlastito znanstveno djelovanje iz razdaljine, s distancom, kao izvana, preko efekta začuđenja (Verfremdungseffekt). Brechtov efekt začuđenja, znamo, ima za svrhu da čovjeka zaokupi, začudi, i tako otuđi od onog otuđenja u postojećem svijetu u kojemu neprimjetno stalno živi.

No i u tom slučaju Arhimedova točka gledišta još uvijek ostaje Um, radikalizirana moderna racionalnost. U središtu ostaje čovjek kao subjekt, odnosno Um kao subjektivitet subjekta. Ideal, cilj ostaje svejednako samoprovidnost, samorazvidnost. Tu konstelaciju Niklas Luhmann u razgovoru s talijanskim filozofom Francom Volpijem, razgovoru pod naslovom „Arhimed i mi“, osvjetljuje maestralno na ovaj način:

„Postoji razlika između teorija koje su asimetrične i teorija koje su zasnovane cirkularno. Univerzalna teorija motri svoje predmete unutar autoreferencijalne relacije. Mislim da je ta figura autoreference (Selbsreferenz), odnosno uključenje promatrača i instrumenata promatranja među same predmete promatranja, specifična osobina univerzalnih teorija, koja se u staroeuropskoj tradiciji nije vidjela. U njoj je uvijek posrijedi opisivanje izvana, ekstra, na primjer posredstvom subjekta. Želim reći: klasična logika ili klasična ontologija svagda su pretpostavljale eksternog promatrača (externen Beobachter) koji je bio kadar promatrati lažno ili pravilno, odnosno dvovalentno. Nisu pomislili da se promatrač, da bi mogao promatrati zbilju, mora i sam promatrati. U tome smislu raskidam sa staroeuropskom tradicijom. No ne pristajem na zahtjev za fragmentacijom konteksta (Zusammenhang), horizonata, paradigmi, istraživačkih ili deskriptivnih instrumenata koji je usmjeren protiv ideala jedinstva u europskoj moderni, jer tada nam problem konteksta i jedinstva posve iščezava pred očima. S druge pak strane možemo dakako promatrati svaku univerzalnu teoriju i po potrebi je dopuniti ili nadomjestiti alternativnim nacrtima“.

Drugim riječima, nema arhimedovske točke iz koje bismo mogli obuhvatiti i opisati cjelinu. Ni religija ni umjetnost ni filozofija ni politika nemaju privilegirani položaj iz kojeg bi mogli govoriti u ime drugih dijelova društva, odnosno u ime cijelog društva. Ni neka znanost, recimo sociologija, nema takav položaj, no ima mogućnost reflektiranja takve konstelacije (situacije) i može precizno opisati društvo kao funkcionalno diferenciran sistem. No ujedno mora svoj pogled na društvo reflektirati kao autoreferencijalni opis, kao znanstveni opis. Ako politika taj opis ili njegove posljedice ne prihvaća, to se događa zato jer je riječ o drugom, drukčijem sistemu (djelomičnom sistemu društva kao sistema), koji je autonoman i predstavlja drukčiju perspektivu, druga stajališta. Sociologija kao znanost promatra (proučava) politiku, ali i politika promatra sociologiju itd.

Sve što jest – jest ujedno promatrač i promatrani: promatrani promatrač. Promatrač i promatrani su prema tome nešto cirkularno, određeno svojom ulogom, upravo kao kontrolor i kontrolirani. U najširem značenju: kao subjekt i objekt. Ni odnos između subjekta i objekta nije nešto supstancijalno, nego funkcionalno, stvar uloge.

Nema Subjekta koji bi imao kontrolu nad svim subjektima i objektima. Tako se sve jasnije pokazuje da znanost ne vlada svijetom, da zapravo nikad njime neće ovladati. I da je zato upitno i njezino samo-upravljanje. Nije upitna autonomija znanosti, nego njezina suverenost nad drugim područjima čovjekova opstanka. Znanost se može upravljati samo prema svojim unutarnjim kriterijima, mora biti autonomna s obzirom na njih, želi li ostati znanost, no ne može u ime tih kriterija posezati na područje etike i ostala područja. Na tim područjima mora znanstvenik (ne znanost) respektirati interne, autonomne kriterije tih područja, sa stajališta društva dakle kriterije djelomičnih društvenih sistema.

Niklas Luhmann na razini sistema, u okviru sistemske teorije, pripovijeda ono isto što i Jean-François Lyotard, govoreći o kraju velikih teorija, odnosno velikih naracija. Bog, naime Bog u značenju Vrhovnog Bivstujućeg, jest mrtav na svim razinama. Možda još postoji u religiji, tu je možda još „Subjekt“, ali već sa stajališta teologije kao znanosti on je objekt znanstvenog proučavanja. Mrtav je Bog i mrtav je Čovjek, čovjek kao Subjekt sebe sama, društva i povijesti. Povijest nije više eshatološki proces, proces s Ciljem, zato i modernizam ne može više sloviti kao takav cilj, kao Cilj prema kojemu se imaju razvijati sva društva, sve civilizacije, čovječanstvo kao takvo i u cjelini. Naravski, ni postmodernizam nije takav eshatološki Cilj.

I tu se rađa najviše nesporazuma. Mnogi tumači nastoje u postmodernizmu otkriti novu Pripovijest, premda apokaliptičnu. No za postmodernizam je tipična upravo koegzistencija različitih pripovijesti, različitih naracija. U post-modernom dobu modernizam ne nestaje, nego jednostavno koegzistira s tradicionalizmom, ultramodernizmom, paramodernizmom i obmodernizmom. S toga stajališta Wolfgang Welsch govori o transverzalnom umu koji bi imao ograničiti na razumnu granicu kako instrumentalni tako i cinični um. Jedinstvena slika svijeta je umrla, ali zbog toga ne trebamo biti žalosni niti strašiti katastrofom, odnosno apokaliptičnim krajem svijeta, tom omiljenom rabotom današnjih filozofa, nesretnih zanovijetala koja svoju sreću nalaze u proglašavanju nesreće. Nostalgija za jedinstvenom slikom svijeta je znamenje tradicionalizma, a pesimistički navjestitelji katastrofe zapravo su samo više-manje otvoreni zeloti. Kraju jedinstvene slike možemo se samo veseliti. U 21. stoljeću čovjekova sloboda bit će veća nego ikad prije. No, moramo dodati, i strah pred slobodom neće biti nikad veći.

 

Opera

 

Моцартов ”Дон Ђовани” у Комичној опери у Берлину

 

In medias res – режисер Херберт Фрич (Herbert Fritsch) инсценира Моцартовог ”Дон Ђованија” као смешну фигуру у Komischen Oper Berlin, сасвим свесно игноришући драму Моцартове опере. Славни заводник је код Фрича шепртља, спадало и урнебесни слепстик комедијант.

Фрич је иначе веома познати позоришни режисер који је многим својим инсценацијама стекао ловорике на Berliner Volksbühne, својој матичној кући. ”Праве” опере је он дакако инсценирао, али још не у Берлину. Под садашњим интендантом ове оперске куће Barrie Kosky(јем) овакве инсценације су добиле своје место на репертоару.

Дон Ђовани је виртуозни соло гитарист који симулира свирање у ваздуху и своју неодољивост целебрира са кловновском инвентивношћу. Егоцентрична игра аутоеротичношћу га не чини посебно симпатичним. Да ли су силне жене које је Лепорело увео у свој регистар збиља са њим бивале у интимном загрљају, је више него сумњиво. За режисера Фрича је славни заводник заправо смешна фигура, која га чини мајмуном. Фрич то ситуира радњу у некакво имагинарно поднебље са шпанским костимима које је сачинила Викторија Бер, а у којима се ова егзалтирана фантастична лакрдија збива и којом Фрич показује инсценаторичку перфекцију. Велики гестови, велике гримасе, слепстик, гага и дада.

Тако и ”озбиљне” фигуре као што су Дона Елвира, Дона Ана, или Дон Отавио постају комплетно смешни, док су само још Мазето и Церлина на моменте озбиљни.

Али ово лакрдијање није омело певаче да са великом страшћу и виртуозношћу певају своје улоге. Пре свега Гинтер Пепендел који је еротског психопату Ђованија играо са особитом харизмом и задивљујућим гласом. Остали део ансамбла са Ериком Роос у улози заједљиве диве Дона Ане, Никол Шевалије као хистерично-агилне Доне Елвире и Адријан Стропер као Дон Отавио нису ни у чему заостајали. Диригент је био млади Henrik Nánási. Једна ингениозна инсценација која пак са Моцартовом драмом ”Дон Ђовани” има збиља мало везе. Оно што је код Моцарта ”Dramma giocoso“ је код Фрича урнебесна пародија. Једно са другим нема везе, али се на њој публика бескрајно забављала и френетично радосно клицала након пада завесе.

 

Зоран Андрић (Минхен)

 

koncerti

 

Бернард Хаитинк диригује Брамса

 

Јоханес Брамс: ”Немачки реквијем”. Симфонијски оркестар Баварског радија са Бернардом Хаитинком

 

Велики холандски диригент Бернард Хаитиник је био 9. марта 2018.г. гост диригент са Симфонијским оркестром и хором Баварског радија у Минхену.

“Ein deutsches Requiem” Јоханеса Брамса је био исторемено и кулминациона тачка сезоне. Хаитик, који је недавно напунио 89.годину живота иде у ред реномираних диригента светског гласа са посебним акцентом на романтичним програму.

Солисти су били сопранисткиња из Шведске Камила Тилинг и бас-баритон Хано-Милер Брахман

Брамс није за свој Реквијем одабрао латински текст католичке Литургије, иако томе није разлог чињеница што је он био протестант. Брамс је иначе био према цркви дистанциран. Доржак је једном приметио ”Тако велики човек и велика душа, иако он ни у шта не верује”. Ипак је он интензивно студирао Библију и развио сопствени поглед о људима и њиховој смрти, која су се кретала изван офиицјелних догми цркве. На тај начин Брамсов Реквијем има посебно место у безбројним примерима овог жанра спиритуелне музике.

У ”Немачком реквијему” је фигура Исуса Христа, Спаситеља непостојећа.

Већ први моменат реченице “ ”Блажени су они који пате” („Selig sind, die da Leid tragen”), говори о драматичној непосредности, која следи. Лагани темпо и фине динамички нијансирана сенчења којом Хаитинк извлачи из оркестра је застајо дах слушаоцима. При томе он није диригент помпетзних гестова, већ се ограничава на децентне, али прецизне ударе штапом. Резултат је била уздржана али интернализована интерпретација са емоционалном дубином и изражајном снагом.

Хор Баварског радија је звучао са апсолутном хомогеношћу и стрингентном транспарентношћу, чак и тамо где се радило о полифоним фугама.

Посебно вече са посебном музиком.

 

Зоран Андрић (Минхен)

 

Špengler

 

Mario Kopić:

 

Spenglerov usud kao slučaj

 

Bît modernog čovjeka jest da hoće biti subjekt samoga sebe, to jest gospodar svojega svijeta. Zbog toga hoće svoj svijet sam proizvoditi, proizvoditi na taj način da rezultat već unaprijed predoči u glavi prije no što pristupi njegovoj realizaciji. U glavi najprije načini model (strukturu) rezultata, potom prelazi na mijenjanje svijeta, pri čemu model (strukturu) može čak usput i promijeniti. U svakom slučaju, pritom sveudilj računa na izvjesnost svojega puta. Jer karakteristika modela jest upravo njegova sistematičnost, što omogućuje predviđati kako će model reagirati na promjenu jednog od svojih elemenata. Mijenjanje svijeta i futurologičnost su dakle u samoj biti moderne znanosti i zato moderni čovjek, ukoliko hoće biti subjekt samoga sebe i svojega svijeta, ne može mimo nje. Ne može mimo nje u doslovnom smislu, jer ono po čemu moderni subjekt jest to što jest – to je upravo suvremena znanost, kako povijesno tako i faktično.

Ako se pritom zbiva ono što se zbiva, naime to da se čovjek istodobno uzdiže u gospodara svijeta (bivstvujućeg u cjelini) i pretvara ga u sirovinu (pri čemu značenje te riječi nije jednoznačno), tada ne pomaže nikakvo proklinjanje humanizma. A još manje konzervativan napor da ga zaustavimo na putu njegove radikalizacije.

Jer jasno je da se subjekt i objekt pojavljuju zajedno. Nema subjekta izvan odnosa spram objekta. I ako se čovjek kao subjekt upusti u mijenjanje vlastitog svijeta i time samoga sebe, tada je neizbježno da svoj svijet i samoga sebe pretvara u objekt. Što se čovjek više subjektivira, tim se više i objektivira. Pretvara se u sirovinu objektiviranja. I jer se dijalektika tog odnosa zbiva na samome čovjeku, rasplinjuju se granice između subjekta i objekta. Granice između subjekta i objekta se rasplinjuju jer je odnos (relacija) između subjekta i objekta privedena do krajnjih granica i sve se pojavljuje samo još kao korelat, odnosno funkcija tog odnosa (relacije). Na površinu je stupio upravo odnos kao odnos.

Budući da su uvjeti mogućnosti iskustva uopće ujedno uvjeti mogućnosti predmeta iskustva, budući da objektivitet znači isto što i subjektivitet, mijenjanje objektiviteta objekta ujedno je i samo-mijenjanje: moderna znanost posve samoupravljački, ali nipošto ne samovoljno, mijenja bivstvovanje kao funkciju i raspolaže njime. Bivstvujućim kao takvim i u cjelini vlada raspolaganje kao raspoloženje (naravno, nipošto ne u psihološkom smislu).

Podvrgnut tom raspolaganju kao raspoloženju, susreće čovjek kao „subjekt“ svagda i posvud još samoga sebe, no ujedno samome sebi svagda i posvuda izmiče. Ne susretne se zapravo nikad. Suvremena znanost je gluha za pitanje tko je čovjek i ne može odgovoriti na pitanje tko sam i što je smisao (istina) toga mojeg jesam. Može mi reći kakva sam funkcija i u koju strukturu (sistem, model) spadam, no ne može mi omogućiti da se doista susretnem sa samim sobom i tako se samome sebi raskrijem. Mišljenje koje bi me vodilo u područje razumijevanja mojega bivstvovanja stoga mora biti neko izvornije mišljenje. Tek me izvornije mišljenje vodi do razumijevanja „post-povijesne“ epohe kao dovršenja povijesne epohe same. Povijest je tu dakako još uvijek shvaćena metafizički, u značenju teleološko-eshatološkog procesa, koji se na svojem kraju otvara kao bivstvovno-besposvijesan proces. U izvornom značenju, post-povijesne epohe zapravo uopće ne može ni biti, jer ono što se u metafizičkom jeziku zove povijest, uopće nije zbivanje povijesti kao vremenovanje vremena, nego vrtnja u krugu, vječno vraćanje jednakog. O post-povijesnoj je epohi moguće govoriti samo s metafizičkog stajališta.

Što znači kraj metafizike kao onto-teologije? Znači da nema više Boga, da nema više Čovjeka, da nema više Svrhe, da nema više Povijesti kao teleološko-eshatološkog razvića. Nema nebesa, nema nebeskog carstva na zemlji. Nema ni Poraza ni Pobjede. Nema odgovora na pitanje za-što. Ono što činimo, to je sve-jedno. To bismo mogli nazvati i igrom, ali igra u današnje vrijeme ima svoja pravila. A ovdje nema pravila, odnosno sama su pravila raspoloživa.

Zato više nema odgovora na pitanje što je čovjek. Točnije, nema više jednoznačnog odgovora. Budući da je sve bilo što, odredbe su se izgubile, drugim riječima i odgovor na pitanje što je čovjek postao je raspoloživ. Sam čovjek u svojem što-stvu postao je raspoloživ kao i svako drugo bivstvujuće. Što je bivstvujuće ako je postalo raspoloživo u odnosu na svoje što-stvo? Odgovor postoji: kao takvo i u cjelini bivstvujuće je nešto raspoloživo, nešto disponibilno. No taj odgovor nije logički odgovor, budući da već unaprijed dopušta svoju negaciju. Naime, gdje je sve raspoloživo i ovisno o raspoloženju, kao odgovor se može pojaviti i neraspoloživost. Samo njihanje između raspoloživosti i neraspoloživosti postaje tako ovisno o raspoloženju.

Raspoloživ je postao i pogled na metafiziku, na njezino bivstvovanje. Sve dosad se bivstvovanje prihvaćalo kao nešto samorazumljivo. Za metafiziku je bivstvovanje nazočnost i tu za nju nema nikakve povijesnosti kao razvića, odnosno razviće je razviće same te nazočnosti, samo razviće njezina kvantitativna stupnjevanja i prevladavanja prema samoj sebi. I početak za metafiziku u biti je isto što i kraj. Povijest je napredak u tom temeljnom stajanju, razviće prema cilju (kraju) kao startu (početku). Sve se kreće unutar vazda jednakog i sve je vazda već određeno unaprijed tim razvićem kao izvođenjem iz vazda jednakog i vraćanja natrag u nj. U tome se korijeni temeljna bezrazvojnost, odnosno bespovijesnost metafizičkih promjena i imena.

Razvojnost se pokazala tek u različitim imenima bivstvovanja kao bivstvovnosti bivstvujućeg: idea, energeia, cogito, duh, rad, volja za moć… No sama bivstvovnost se nikad ne pokazuje kao nešto razvojno. Budući da bivstvovanje u metafizici nije nikad stupilo kao nešto različito od bivstvujućeg, metafizika ne pita o njegovoj povijesnosti u vremenskom smislu.

Pitanje o smislu bivstovanja, o smislu mojega JESAM, sa svom oštrinom pojavljuje se tek u svjetlu (i sjeni) raspoloživosti, kad otpadaju sva određenja što-stva i kad se zateknemo goli pred pitanjem: tko sam?

Budući da me teleološko-povijesni proces više ne određuje, budući da dakle više nisam podvrgnut vremenu kao jednosmjernom slijedu Sada i time prošlosti, budući da budućnost više nije ništa drugo nego iz moje sadašnjosti postavljena i mojoj sadašnjosti služeća, raspoloživa projekcija, dakle projekcija upravo moje sadašnjosti (zbog čega za mene više nema nikakve tajne u njoj), jer principijelno ni od uzročnosti (kauzalnosti) nema više ništa, preostaje samo još – usud.

Teleologija kao „obrnuta uzročnost“ i sama uzročnost bili su u odnosu na usud u metafizici svagda nešto suprotno. Uzročnost je predstavljala nužnost, a usud slučaj. No nisu li nužnost i slučaj samo rascijepljen usud? Kao što su što-stvo ili esencija (esse esentiae) i da-stvo ili egzistencija (esse existentiae) samo rascijepljeno bivstvovanje (esse)?

Tu oprečnost između kauzalnosti (nužnosti) i usuda, oprečnost između „ideje usuda“ (Schicksalsidee) i „načela uzročnosti“ (Kausalitätsprinzip), na početku je dvadesetog stoljeća svom dramatikom zaoštrio Oswald Spengler u svojem kapitalnom djelu Zalaz(ak) Zapada (Der Untergang des Abendlandes). Spengler je prvi svezak Zalaza Zapada napisao tijekom Prvog svjetskog rata i objavio ga 1918, a drugi četiri godine kasnije. Djelo je smjesta doživjelo golem uspjeh, unatoč teškoj pristupačnosti i unatoč tome što je njegov autor bio slabo poznat jer su mu manjkali sveučilišni naslovi što se u to doba općenito, a napose u Njemačkoj, očekivalo od nekoga tko se usudio upustiti u filozofiju povijesti.

Prema Spengleru, oprečnost između ideje usuda i načela uzročnosti jedno je od najstarijih i najmoćnijih problema čovječanstva. Tko uopće razumije do koje se mjere duša može označiti idejom postojanja (Idee eines Daseins), taj će naslutiti koliko je njoj srodna izvjesnost usuda (Gewißheit eines Schicksals) i koliko se mora osjetiti kao upravljen, kao neminovan u svakom potezu, kao usudan i život sam, koji Spengler naziva likom (Gestalt) u kojem se zbiva ozbiljenje mogućeg. Osjeća ga takvim tupo i strašljivo pračovjek, a jasno, u okviru nekog svjetonazora (Weltanschauung), čovjek visokih kultura. Taj svjetonazor priopćiv je ne dokazima i pojmovima, nego samo posredstvom religije i umjetnosti.

Svaki viši jezik ima stanoviti broj riječi koje kao da su obavijene dubokom tajnom: usud, kob, slučaj, skladnost (Fügung), pozvanje (Bestimmung). Nijedna znanost, nijedna hipoteza, ne može, prema Spengleru, nikada dodirnuti ono što netko osjeća kad utone u zvuk i smisao ovih riječi. To su simboli, a ne pojmovi. I tu se nahodi težište one slike svijeta koju Spengler naziva svijet kao povijest, za razliku od svijeta kao prirode. Ideja o usudu traži životno, ne znanstveno iskustvo, snagu sagledavanja (Kraft des Schauens), ne proračun (Berechnung), dubinu, ne duh. Postoji organska logika sveg postojanja, instinktivna i pouzdana, naspram logike anorganskog, razumijevanja, onog što se razumjelo (des Verstandenen). Postoji logika smjera (Richtung), naspram logike protežnosti (Ausgedehnten). Nijedan sistematičar (ni Aristotel ni Kant) nije znao što s tom i takvom logikom otpočeti. Oni znaju govoriti o sudu, osjetilnoj zamjedbi, pozornosti, sjećanju, ali šute o onome što leži u riječima nada, sreća, zdvojnost, pokajanje, predanost (Ergebenheit), prkos. Tko tu, u životnom, traži razloge i posljedice, tko tu vjeruje da duboko unutrašnja izvjesnost o smislu života znači isto što i fatalizam i predestinacija, taj, prema Spengleru, ne zna o čemu je riječ, taj je već pomiješao doživljaj sa spoznatim i spoznatljivim. „Uzročnost je nešto razumsko (Verstandesmäßige), zakonsko, izrecivo (Aussprechbare), oznaka našeg cjelokupnog razumskog budnog bivstvovanja (das Merkmal unsres gesamten verstehenden Wachsein). Usud je riječ za neku unutrašnju izvjesnost koja se ne dade opisati. Bit uzročnog može se objasniti fizikalnim sistemom ili sistemom spoznajne teorije, brojevima, pojmovnom raščlambom. A u ideji usuda sudjeluje se samo kao umjetnik, slikom, tragedijom, glazbom“. U ideji o usudu otkriva se svjetska čežnja neke duše, njezina želja za svjetlošću, uspinjanjem, dovršenjem i ozbiljenjem svojeg pozvanja (Bestimmung). Nijednom čovjeku nije strana. Nju gubi iz vida, smatra Spengler, tek kasniji, iskorijenjeni čovjek, čovjek velikih gradova sa svojim smislom za činjenice i sa svojom moći mehanizatorskog mišljenja koje je nadvladalo prvotni uvid. Sve dok se u nekom dubokom času ne pojavi pred njim strahovito jasna misao o usudu, koja mrvi uzročnost svjetske površine. Jer svijet kao sistem kauzalnih sveza jest kasni, rijetki i samo energičnom intelektu visokih kultura sigurni, u neku ruku umjetni posjed. „Uzročnost se poklapa s pojmom zakona. Postoje samo kauzalni zakoni. Ali, kao što – kako je Kant utvrdio – u kauzalnom leži nužnost misaonog budnog bivstvovanja (Wachsein), temeljni oblik njegova odnosa spram svijeta stvari, tako označujući riječi ‘usud’, ‘skladnost’ (Fügung), ‘pozvanje’ (Bestimmung) neizbježnu nužnost života. Zbiljska povijest je usudno teška (schicksalsschwer), ali je slobodna od zakona. Budućnost se može naslućivati – postoji pogled koji duboko prodire u njezine tajne – ali se ona ne izračunava (berechnet sie nicht)“. Fiziognomijski takt, kojim se iščitava iz jednog lica jedan život, iz slike jedne epohe izmak cijelih naroda, i to ne-voljno i bez „sistema“, taj je takt beskrajno udaljen od svih „uzroka“ i „učinaka“.

Tko vidljivi svijet svojih očiju shvaća ne fiziognomijski, nego sistematski, tko taj svijet duhovno usvaja pomoću kauzalnog iskustva, taj će naposljetku nužno povjerovati da može razumjeti sve ono što je živo iz perspektive uzroka i učinka, bez unutrašnje upravljenosti, bez tajne. No za onoga tko dopušta da okolni svijet ulazi samo u njegova osjetila i prima skupnost toga dojma, koji ono bivajuće (das Gewordene) osjeća kao bivanje (Werden), podiže masku kauzaliteta s lica svijeta, ništa ne razmišljajući – za toga vrijeme odjednom nije više zagonetka, nije pojam, nije „oblik“, nije dimenzija, nego nešto prisno izvjesno, usud sam. Njegova upravljenost, njegova neobratljivost (Nichtumkehrbarkeit), njegova životnost, pojavljuje se kao smisao historijskog svjetskog aspekta. Usud i uzročnost odnose se, kaže Spengler, kao vrijeme i prostor.

Usud ili kauzalitet vladaju u oba moguća oblikovanja svijeta, u svijetu kao povijesti i svijetu kao prirodi, u fiziognomiji sveg bivanja (alles Werdens) i u sistemu svega bivajućeg (alles Gewordenen). Među njima je, prema Spengleru, razlika između osjećaja života i načina spoznaje. Svatko od njih je polazna točka nekog završenog, u sebi zatvorenog svijeta, ali ne jedinog svijeta.

No u temelju bivajućeg jest bivanje, u temelju spoznaje uzroka i učinka jest unutrašnji i izvjesni osjećaj usuda. „Uzročnost je, ako se smije tako izraziti, bivajući (gewordenes) usud, deorganiziran (entorganisiertes), ukočen u oblicima razuma (in Formen des Verstandes erstarrtes Schicksal)“. Sam usud (mimo kojeg su prošli svi graditelji razumskih sistema o svijetu, poput Kanta, jer nisu mogli ni dotaknuti život svojim od života udaljenim pojmovima) stoji s onu stranu i izvan svake prirode koja se pojmovno shvaća. No kao ono što je početno, usud tek mrtvome i krutome principu uzroka i učinka daje (povijesno-živu) mogućnost da se u okviru visoko razvijenih kultura pojavi u obliku i shvaćanju tiranskog mišljenja. Postojanje antičke duše jest uvjet nastanka Demokritove metode, a postojanje faustovske metode Newtona. Lako je zamisliti da su obje kulture ostale bez jedne znanosti o prirodi u svojem vlastitom stilu; ali se ne mogu zamisliti oba sistema bez osnovice (Untergrund) u samim kulturama.

Budući da se Spengler kreće unutar metafizičkog razumijevanja vremena kao slijeda onih Sada (sadašnjih trenutaka), on usud očito nije kadar imenovati u njegovoj izvornosti. Što je usud za Spenglera? Usud je za njega tek razvijen slučaj: „Svakodnevni čovjek svih kultura zamjećuje samo neposredno opipljivi prednji plan od fiziognomije sveg bivanja, i svojeg vlastitog i bivanja živoga svijeta oko sebe. Suma njegovih doživljaja, kako unutrašnjih tako i vanjskih, ispunjava tijek njegovih dana kao niz pojedinosti. Tek značajan čovjek osjeća iza popularnog sklopa historijski pokrenute površine duboku logiku bivanja, koja se pojavljuje u ideji usuda i koja čini da se sve one površne, značenjem oskudne (bedeutungsarmen), dnevne tvorevine pojavljuju kao slučajnosti. Između usuda i slučaja (Zufall) izgleda najprije da postoji sadržajna razlika samo po stupnju (nur ein Gradunterschied an Gehalt)“.

Povijest se za Spenglera još uvijek događa u slijedu onih Sada, pri čemu su oni budući Sada već unaprijed određeni za nositelje određenog stupnja tog razvića, no samo što te stupnjeve nije moguće izračunati s obzirom na uzrok i učinak. Još uvijek se čini kao da može sam slijed onih Sada (vulgarno shvaćeno vrijeme) privesti viši ili niži stupanj, kao da o samome tom slijedu onih Sada ovisi povijest, kao da sam povijestan zato jer sam između onog Prije (Više-ne-sada) i onog Poslije (Još-ne-sada) i jer ti Sada stalno prolaze i dolaze. Povijesni bismo imali biti upravo zbog vremena kao slijeda onih Sada, samo što taj slijed, prema Spengleru, može biti prekinut nepredviđenim slučajevima, odnosno za nj odlučnim slučajem: usudom.

Ako je dakle vrijeme još uvijek slijed onih Sada, a povijest još uvijek razviće, taj slijed nije više neka stroga uzastopnost, uopće nije poredak koji bi nužno vodio nekamo gore; strogog poretka kao takvog u tom slijedu onih Sada i slučajeva (usuda) dakle nema. Red, odnosno zakonitost unosi tek razum, zbog čega Spengler kauzalnost i imenuje usudom ukočenim u oblicima razuma. Odnos između kauzalnosti i usuda jest, prema njemu, sljedeći: „Jedno zahtijeva razliku (Unterschied), dakle razaranje (Zerstörung), ovo drugo je od početka do kraja stvaranje (Schöpfung)“.

Ono što objelodanjuju ove Spenglerove riječi jest naposljetku težnja za oslobođenjem iz kauzalno-teleoloških spona i zahtjev za posvemašnjom raspoloživošću vlastitom povijesnošću. A taj zahtjev je zahtjev biti volje za moć u njezinu vječnom vraćanju jednakog. Spengler tako ostaje čvrsto u Nietzscheovim okvirima i drugim riječima naglašava da od povijesti nemamo što naučiti. To je temeljna njegova misao, a svi drugi, fasetama bogati i prebogati, njegovi uvidi iz nje jednostavno slijede. Spengler naprosto nije filozofski kadar imenovati usud u njegovoj izvornosti. To znači da s obzirom na pitanje tko sam usud ne objašnjava iz toga jesam. A zašto je upravo jesam izvorište razumijevanja usuda?

Ako je na kraju metafizike zavladala raspoloživost, ako su sva logičko-esencijalna određenja bivstvujućeg, dakle i čovjeka, postala raspoloživa, ovisna o raspoloženju volje za voljom i zato u bitnome smislu irelevantna, preostaje mi kao nešto neraspoloživo jedino i samo još moje bivstvovanje kao takvo. Kao što je u odnosu na raskrivanje kauzalno-teološkog procesa kao u biti bezprocesnog, bezkauzalnog i bezteleloškog preostao još samo usud, tako je i u odnosu na raskrivanje bivstvovnosti svega bivstvujućeg kao u biti lišene bivstvovnosti, prestalo još samo bivstvovanje. To znači: sve drugo je potonulo u raspoloživost, ostali su samo bivstvovanje i usud i kao takvi ustali iz svoje zaboravljenosti. Razotkrila se razlika između bivstvovanja i bivstvujućeg, pa i razlika između bivstvovanja i najvišeg bivstvujućeg kao bivstvovnosti bivstujućeg. Razotkrila se razlika između usuda i nikad posve jasne međusobne ovisnosti nužnost-slučajnost (pa i razlika između usuda i tzv. Providnosti).

Usud je, za razliku od svakidašnjosti kao neautentične povijesnosti, autentična povijesnost. Usud kao autentična povijesnost pripada samo bivstvujućem kojemu je u njegovu bivstvovanju stalo do samog tog bivstvovanja, dakle tu-bivstvovanju (egzistencijalno-ontološki shvaćenom čovjeku, odnosno egzistenciji). Vremenost je smisao bivstvovanja tu-bivstvovanja, smisao moje egzistencije. Samo autentična vremenitost, koja je ujedno konačna, omogućuje nešto takvo kao što je usud, to jest autentična povijesnost. Autentična vremenost, koja omogućuje usud kao autentičnu povijesnost, jest izvorna vremenost, vremenost koja vremenuje odjednom u svojim trima dimenzijama, svojim trima ekstazama (budućnost, sadašnjost i bilost) i izvor je unutar-svjetskog vremena u kojem se odvija tzv. svjetska povijest. Vremenitost kao smisao bivstvovanja tu-bivstvovanja, to jest ono biti-u-svijetu i svijet su istoznačni, oba spadaju u primarnu strukturu, odnosno egzistencijalitet tog bivstvovanja. I upravo zato usud kao autentična povijesnost ne spada u svjetsku povijest, ne dolazi iz područja bivstvujućeg u cjelini, nego spada u zbivanje tu-bivstvovanja, koje je razumljivo samo iz vremenosti, odnosno vremenovanja. Heideggerovim riječima iz Bivstvovanja i vremena: „Svako ponašanje tu-bivstvovanja treba biti interpretirano iz njegova bivstvovanja, to jest vremenosti“. Povijest izvire i korijeni se u usudu kao autentičnoj vremenitosti. Usud kao autentična povijesnost nije zbivanje u vremenu kao slijedu onih Sada, nego se zbiva iz vremena kao vremenovanja autentične vremenosti.

Spenglerovo razumijevanje usuda ostaje tako tek reziduumom prevratne, revolucionarne metafizike i govoriti o aktualnosti njegova „intelektualnog nihilizma“ znači naprosto biti gluh i slijep za istinu vremena.

 

 

Premijere

 

Премијера 24.2.2018. у Резиденцтеатру у Минхену

Хенрик Ибзен: ”Непријатељ народа”

Профит и морал

Грађанско друштво на затрованом тлу лажи

 

Бањски лекар Томас Стокман је свој родни град претворио у бању и тиме га учинио познатим и богатим, све до момента открића да гости бање бивају тровани мешањем исцељујуће бањске и индустријске воде која се некаквим непредвиђеним путем у њу слива. Тај здравствени ризико не оптерећује само еколошки систем већ и савест лекара Стокмана. Он жели да објави то сазнање и наилази најпре на подршку локалне штампе и грађана. Његов рођени брат, иначе градоначелник те бање, је свестан консеквенци: углед те бање ће бити уништен заувек и уједно га довести до банкрота. Овај 1883.г. праизведена друштвена драма у Christiana Theater у Ослу тематизује однос одговорности штампе и колизију интереса и општег добра. Одувек је корак од пријатеља до непријатеља народа био врло мали. Режисерка ове популарне Ибзенове друштвене драме,  Матеја Колежник из Словеније, чији је ово, након “Madame Bovary”, “Краља Едипа”, “Norе” и “Tartuffe”, пети пројект у овом проминентном позоришту, инсценира је као судар просветитељства и егоизма као критички комад о односу моћи и немоћи индивидуе.

Сценограф Рајмунд Орфео Вогт је имао идеју да бина на бини ротира, али бина као стаклена витрина. Читава група у тамно сивим високозакопчаним костимима из 19. века увире у ту стаклену витрину као у какав кавез из кога до краја вечери нема изласка. Ти тамно сиви костими делују уједно као метафорични јарам или присилне јакне за душевно оболеле. При томе је реч о природно научном експеримнтисању.

И хиперактивни Стокман се у том скандалу између истине и моћи држи смирено. Тек када редакција локалних новина одбија да објави његов манифест маркира режисерка паузу. Тада ће Стокман емоционалним кловносвским гестом прекрштених руку кроз сопствене ноге означити заокрет. Он ће се од тог момента једини још кретати без кравате са отвореном крагном на кошуљи. Дакако у овом конфликту ће он бити дифамиран као непријатељ народа и остати као неподмитиљви борац за истину без посла бањског лекара. Он себе пак сматра победником и ”најјачим човеком овога света који у тај час стоји сам за себе”.

Оно што се унутар те стаклене витрине као метафоре опортунистичког друштва говори бива одећ гласно напољу прененесено. Идеја пословичне ”стаклене куће” асоцира на помисао на бацање каменом на њу. Глумци делују у радњи која тече уиграно, али механички као подмазаној уљем и помало гестикулацијом као марионете на музици опортунистичке прилагођености. Истину је тешко открити људима када она задаје бол. Генерално се може рећи да су глумци овог ансамбла виртуозно играли различите степене тих сивих мишева као метафоре колективне утопљености политичких опортуниста. Два женска лика су остала бледе и споредне фигуре у овом ”мушком” комаду који нам пориповеда о томе како у демократији егоизми веома лако избијају на површину. Ово нам Матеја Колежник износи ненашминкано, непосредно и драматуршки акцентуирано. Бриљантна глума као синтеза комедиографских стереотипа и патоса ребељирајућег моралисте коју је играо Томас Шмаузер у улози доктора Стокмана. Фасцинирајућа инсценација и виртуозни глумачки напор који је публика са правом еуфорично поздравила.

 

Зоран Андрић (Минхен)